Rôzne oznamyprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. zvolený za sekretára EFEM

Srdečne blahoželáme !!!


Vážení členovia Slovenskej anatomickej spoločnosti

keďže sa blíži termín, kedy máme možnosť rozhodnúť sa, na aké účely poskytneme 2 (3)% -podiel z našej dane, dovoľujem si Vás osloviť a v mene výboru SAS požiadať o podporu našej spoločnosti práve touto formou. Naše finančné možnosti sú výrazne obmedzené, a preto budeme veľmi vďační každému z Vás, kto sa rozhodne darovať svoje 2% z dane Slovenskej anatomickej spoločnosti. Financie, ktoré takto získame sú použité každoročne v prospech všetkých členov spoločnosti vo forme skromných pozorností pri oceňovaní najlepších vedeckých prác, vystavení diplomov a na bežnú agendu spoločnosti.
Formulár „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%....“ nájdete tu.
Po vyplnení formulára je potrebné tento odovzdať na vaše ekonomické oddelenie, kde vám dopíšu sumu 2% vašej dane a formulár odovzdajú na príslušný daňový úrad.
Kópiu tohto „Vyhlásenia...“ prosím zašlite na dole uvedenú adresu.
Za Vašu ochotu a podporu Vám vopred ďakujeme.

Košice, 15.3.2019.

Výbor SAS


Adresa:
Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Ústav histológie a embryológie, UPJŠ LF
Šrobárova 2
04001 Košice


Informácie o podujatiach

MORPHOLOGY 2019
   Štrbské Pleso, High Tatras, September 5th – 7th, 2019

22. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
   Košice, 30. mája 2019

MORPHOLOGY 2014
   Brno, 7.-9. septembra 2014

17. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
   Košice, 30. mája 2014

16. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
   Košice, 30. mája 2013